Tunngahugit Atuqtuarvik Kuapuriisinganut

Qinirhiayugut Inuit nanminiqaqtut piqaqtut angiyumik ihumayunik. Tadja nanminiqaruvit angikliyuumirumaguvit, ihumagilugu niuviriami nanminikharnik uuminngaluuniit nanminiqaruvit ihumagiyarnik piqarliriaqni, kiinauyaliqinirmut ikayuqtiuyugut qinirhiayaqnik.

Uqaqatigita ihumaliuqtarnik! Nanmininiqaqtumik, Inuit-nanminiriyanganik, Atuqtuarvik Kuapuriisinga ilihimayaa pipkaidjutiyumik pipkaigiami havakvinga aippaamut pipkaidjutimut akhuurutauniaqtuq. Akhuuqtugut havaqatigittiariaqni ikayuqlutit ukunuuna kiinauyaliqinirmut maniliurutiniqmutlu pitquhingit.
 

Qinirhiavit Aullaqtiriaqni Angikliyuumiriaqniluuniit Nanminikharnik?

1

INIQTIQLUGU

tamna uuktuut

2

TUNILUGU

ihariagiyauyut titiqqat

3

Talva!

Hivayarniaqqugut!

NAKUUYUMIK PIPKAIYUT UNIPKAAT